Algemene voorwaarden KlusserKiezer

 

Artikel 1 Definities

 1. KlusserKiezer is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het aanbieden van een digitaal platform waarop gebruikers in contact worden gebracht met vakspecialisten in de bouwsector.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Vakspecialist’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en tegen betaling zijn dienstverlening aanbiedt op het platform van KlusserKiezer.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Gebruiker’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die al dan niet handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en gebruik maakt van het platform van KlusserKiezer.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomstigen’, en ieder afzonderlijk als ‘Overeenkomstige’, verstaan: KlusserKiezer en/of Vakspecialist.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de tussen KlusserKiezer en Vakspecialist gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten op afstand, waarbij KlusserKiezer zich jegens Vakspecialist verbindt te bemiddelen tussen Vakspecialist en Gebruiker door het aanbieden van een digitaal platform en Vakspecialist zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van KlusserKiezer en de aanvaarding daarvan door Vakspecialist, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 van deze Algemene voorwaarden.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door KlusserKiezer en/of door haar ingeschakelde derden aan Vakspecialist en Gebruiker geleverde Diensten, onder andere inhoudende het aanbieden van een digitaal platform waarop Vakspecialist en Gebruiker met elkaar in contact kunnen komen, alsmede alle andere door KlusserKiezer ten behoeve van Vakspecialist verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Vakspecialist worden verricht.
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Platform’ verstaan: het Platform van KlusserKiezer, te raadplegen via https://klusserkiezer.nl/.

 

Artikel 2 Identiteit van KlusserKiezer

 1. KlusserKiezer is bij de KvK geregistreerd onder nummer 84957174 en draagt btw-identificatienummer NL004033765B87. KlusserKiezer is gevestigd aan Zuidwal 64 A (2512 ZL) te Den Haag.
 2. KlusserKiezer is per e-mail te bereiken via support@klusserkiezer.nl of middels het Platform https://klusserkiezer.nl/.

 

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van KlusserKiezer en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Overeenkomstigen. De Algemene voorwaarden van Vakspecialist worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met KlusserKiezer overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Vakspecialist worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Vakspecialist.

 

Artikel 4 De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op het Platform zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De Vakspecialist kan contact opnemen met KlusserKiezer via Whatsapp of via een e-mail aan support@klusserkiezer.nl voor een van de aangeboden Diensten.
 3. De Vakspecialist kan op het Platform van KlusserKiezer kiezen uit twee/meerdere abonnementen/Services en/of zijn portemonnee opwaarderen, waarop verschillende voorwaarden van toepassing zijn. De Overeenkomst komt pas tot stand door middel van het succesvol afronden van een bestelling voor één of meerdere van deze abonnementen/Servicepakketten en/of de portemonnee opwaarderen op het Platform van KlusserKiezer. Meer informatie en voorwaarden voor deze abonnementen/services en portemonnee opwaarderen staan in Artikel 7 van deze Algemene voorwaarden.
 4. Als KlusserKiezer een bevestiging naar Vakspecialist stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. KlusserKiezer kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Vakspecialist redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Deze Overeenkomst staat volledig los van enig ander overeenkomst die gesloten wordt tussen Vakspecialist en andere partijen, ondanks dat KlusserKiezer Vakspecialist en Gebruiker in contact heeft gebracht via het Platform. KlusserKiezer is derhalve geen partij bij een dergelijke overeenkomst.
 6. Vakspecialist en KlusserKiezer beogen uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW, en beogen eveneens geen arbeidsrelatie tot stand te laten komen, welke voor de toepassing van de loonheffingen als een (fictieve) dienstbetrekking wordt aangemerkt.

 

Artikel 5 Relatie tussen KlusserKiezer, Vakspecialist en Gebruiker

 1. Tussen Vakspecialist en Gebruiker kan een juridisch bindende overeenkomst tot stand komen voor het verlenen van Diensten in de bouwsector, wat wordt aangeraden door KlusserKiezer.
 2. Dit houdt een vaste verbintenis van elke partij in bij de daardoor tussen Vakspecialist en Gebruiker ontstane overeenkomst.
 3. KlusserKiezer is uitdrukkelijk geen partij bij deze overeenkomst en dient dan ook enkel als tussenpersoon. KlusserKiezer is dan ook niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van afspraken/verplichtingen uit deze tussen Gebruiker en Vakspecialist gesloten overeenkomst.
 4. KlusserKiezer assisteert bij het tot stand komen van enige overeenkomst tussen Gebruiker en Vakspecialist door de uitwisseling van contactgegevens toe te staan met behulp van versterkt berichtensysteem in het Platform.
 5. Vakspecialisten zijn geen werknemers van KlusserKiezer of in elke andere zin in dienst van KlusserKiezer.

Artikel 6 Verplichtingen voor KlusserKiezer en Vakspecialist

 1. KlusserKiezer zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. KlusserKiezer heeft bij de levering van de Diensten slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat KlusserKiezer niet kan garanderen dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die Vakspecialist bij de levering van Diensten voor ogen heeft ook daadwerkelijk worden behaald.
 3. KlusserKiezer kan niet garanderen dat het Platform te allen tijde online zal zijn, omdat deze onderhevig is aan wenselijke aanpassingen en overig onderhoud. KlusserKiezer is dan ook gerechtigd om het Platform buiten gebruik te stellen of de toegang daartoe enigszins te beperken, zodat deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. KlusserKiezer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die ontstaat door het niet – of niet volledig – online zijn van het Platform.
 4. KlusserKiezer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. KlusserKiezer heeft het recht om (marketing-)contact op te nemen met de Gebruiker of Vakspecialist via zijn of haar e-mail of telefoonnummer.
 6. Bij het inschakelen van derden zal KlusserKiezer de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden.
 7. De Vakspecialist draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan KlusserKiezer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Vakspecialist redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan KlusserKiezer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan KlusserKiezer zijn verstrekt, heeft KlusserKiezer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Vakspecialist in rekening te brengen.

 

Artikel 7 Abonnement/Service en portemonnee opwaarderen

 1. De Vakspecialist kan bij KlusserKiezer kiezen voor één van de Services/abonnementen die staan vermeld op het Platform of/en de portemonnee opwaarderen.
 2. Indien Vakspecialist een abonnement/service afsluit, vangt het abonnement/service aan zodra de betaling of een akkoord op de incassobeschikking is ontvangen door KlusserKiezer en wordt aangegaan onder de voorwaarden zoals op de website zijn vermeld.
 3. Voorafgaand aan het afsluiten van een abonnement/service, kan de Vakspecialist door KlusserKiezer benaderd worden om zijn profiel en/of zijn service in de juiste orde te zetten.
 4. De Vakspecialist kan zijn portemonnee via het Platform opwaarderen onder de voorwaarden zoals op de website zijn vermeld. Bij de portemonnee opwaarderen, wordt het saldo geldig om het te gebruiken om Gebruikers te benaderen zodra de betaling of een akkoord op de incassobeschikking is ontvangen door KlusserKiezer.
 5. De Vakspecialist kan een aanbod zetten en/of contact met de Gebruiker opnemen op basis van het saldo in zijn portemonnee. Er wordt € 1 per contact in rekening gebracht.
 6. Vakspecialist kan tijdens de contractduur op het einde van de contractmaand van een abonnement/service naar een andere overstappen.
 7. Na afloop van de contractperiode van het abonnement/service wordt dit stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd tenzij de service door de Vakspecialist voor het einde van de contractmaand is verwijderd geworden. De facturatie zal plaatsvinden tijdens elke verlenging tenzij het abonnement/service tijdig is opgezegd.
 8. Zonder verwijdering voor het einde van de contractmaand wordt de abonnement/service automatisch verlengd tegen het gekozen tarief en de voorwaarden zoals op de website zijn vermeld.
 9. De begindatum van een nieuwe maand loopt vanaf de datum dat Vakspecialist het abonnement/service heeft afgesloten.
 10. KlusserKiezer heeft het recht de Overeenkomst per direct te beëindigen indien Vakspecialist de voorwaarden uit de Overeenkomst overtreedt. Vakspecialist heeft in geen geval recht op restitutie van de reeds betaalde bedragen en is verplicht om zijn betalingsverplichtingen te voldoen tot het einde van de overeengekomen periode.

Artikel 8 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van Overeenkomst door KlusserKiezer

 1. KlusserKiezer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Vakspecialist de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat KlusserKiezer goede grond heeft te vrezen dat Vakspecialist in die verplichtingen zal tekortschieten, mits KlusserKiezer Vakspecialist door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Vakspecialist een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 2. Voorts is KlusserKiezer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. KlusserKiezer is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, indien de Vakspecialist:
  1. in staat van faillissement geraakt.
  2. surseance van betaling aanvraagt.
  3. de bedrijfsvoering staakt, of
  4. in strijd handelt met deze Algemene voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst.
 4. Bovenstaande redenen voor KlusserKiezer om de Overeenkomst te ontbinden, ontslaat de Vakspecialist niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan KlusserKiezer.

 

Artikel 9 Gebruiksregels Platform

 1. Het is verboden het Platform te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via het Platform van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het aanmaken van een account onder andermans naam of het zich op andere wijze voordoen als een ander.
 2. De volgende gedragingen en materialen zijn verboden op het Platform:
  1. onfatsoenlijk of beledigend taalgebruik;
  2. informatie die pornografisch of erotisch is;
  3. informatie in strijd met auteursrechten, privacyrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie;
  4. de persoonlijke levenssfeer van derden schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met ongewenste communicatie;
  5. informatie plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (onjuiste categorie of plaats);
  6. materiaal dat in strijd is met enige wet- of regelgeving of met deze Algemene voorwaarden;
  7. materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten;
  8. materiaal dat in strijd is met de goede zeden of openbare orde, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen anderen, ter beoordeling van KlusserKiezer;
  9. materiaal plaatsen met de intentie om (in)direct te verwijzen naar een andere, met het Platform concurrerende of vergelijkbare dienst, website of platform, alsmede de eigen onderneming van de Vakspecialist.
 3. Vakspecialist en Gebruiker zal de via het Platform verkregen persoonsgegevens van andere Gebruikers en/of Vakspecialisten niet voor andere doeleinden gebruiken dan het sluiten van een overeenkomst tot het verlenen van diensten in de bouwsector en alle daarmee samenhangende handelingen.
 4. Het is behoudens het normale gebruik van het Platform de Gebruiker of Vakspecialisten verboden om andere Gebruikers of Vakspecialisten te benaderen voor commerciële doeleinden, van welke strekking dan ook.
 5. Indien KlusserKiezer constateert dat Gebruiker of Vakspecialistbovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag KlusserKiezer zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. KlusserKiezer heeft daarbij het recht de Overeenkomst per direct te beëindigen, zonder de reeds betaalde kosten terug te betalen alsmede de verplichting om door te betalen tot het einde van de overeengekomen periode. Daarnaast zal het account van degene worden geblokkeerd. Ook heeft Klusser Kiezer het recht om een juridische procedure te starten.
 6. Indien naar het oordeel van KlusserKiezer hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van het Platform of het uitvoeren van de Diensten, is KlusserKiezer gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. KlusserKiezer is daarbij in het bijzonder gerechtigd door Vakspecialist of Gebruiker geplaatste informatie naar eigen inzicht aan te passen of te verwijderen.
 7. Daarnaast is KlusserKiezer bevoegd om opgegeven informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien deze informatie onjuist of onbetrouwbaar is, in strijd is met de wet of op andere wijze onrechtmatig jegens derden, zonder dat hierdoor voor Gebruiker of Vakspecialist een mogelijkheid tot schadevergoeding ontstaat.
 8. KlusserKiezer is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is KlusserKiezer gerechtigd om naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Vakspecialist en/of Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt dat degene inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
 9. Gebruiker en Vakspecialist zijn aansprakelijk voor alle eventuele schade van KlusserKiezer als gevolg van het overtreden van een van de leden van dit Artikel. KlusserKiezer kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op Gebruiker en Vakspecialist verhalen. Gebruiker en Vakspecialist vrijwaren KlusserKiezer van alle claims van derden in verband met door Gebruiker en Vakspecialist geplaatste informatie.

 

Artikel 10 Privacy

 1. KlusserKiezer de door Gebruiker en Vakspecialist aangeleverde persoonsgegevens voor de uitvoering van de Diensten en de daarmee samenhangende activiteiten, en te allen tijde in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming.

 

Artikel 11 Reviews

 1. Gebruiker heeft na een ervaring met een Vakspecialist de mogelijkheid om een review achter te laten aan het profiel van de Vakspecialist.
 2. Gebruiker bepaalt zelf de inhoud van de review. KlusserKiezer heeft niet de mogelijkheid om de inhoud van een review te wijzigen en/of aan te passen, tenzij KlusserKiezer goede redenen heeft om te geloven dat de review onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, dan wel op een andere wijze niet voldoet aan bepalingen uit deze Algemene voorwaarden.
 3. Alle reviews moeten eerst worden goedgekeurd door KlusserKiezer, alvorens deze op het profiel van Vakspecialist worden geplaatst. Hierbij heeft KlusserKiezer het recht om de review te accepteren, verwijderen of op te schorten met een wijzigingsverzoek.
 4. Reviews dienen te allen tijde waarheidsgetrouw te worden ingevuld.
 5. Daarnaast mogen in een review geen lasterlijke, vulgaire, obscene of racistische uitspraken worden gedaan, alsmede persoonlijke gegevens over de Vakspecialist worden gedeeld.

 

Artikel 12 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen door KlusserKiezer zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. KlusserKiezer heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Eenmalige betaling geschiedt vooraf via iDeal en maandelijkse betaling geschiedt via een automatische incasso.
 4. Indien een maandelijks abonnement/service wordt afgesloten, gaat de Vakspecialist akkoord met de maandelijkse automatisch elektronische incasso door KlusserKiezer.
 5. De Vakspecialist heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan KlusserKiezer mede te delen.
 6. Indien de Vakspecialist in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Vakspecialist van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Vakspecialist is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Vakspecialist in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien KlusserKiezer besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Vakspecialist, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 10.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 8. De prijzen zijn geldig gedurende de hele periode van de Overeenkomst en verlengingen worden in rekening gebracht op basis van de op de dat moment geldenden tarieven.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. KlusserKiezer is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van KlusserKiezer, verleent de Vakspecialist de bevoegdheid aan KlusserKiezer om, als een door KlusserKiezer ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Vakspecialist te aanvaarden.
 2. KlusserKiezer is nooit aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit een van de overeenkomsten tussen Vakspecialist en Gebruiker, waarbij KlusserKiezer heeft bemiddeld door middel van het Platform.
 3. Ten aanzien van de verleende Diensten van KlusserKiezer geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. KlusserKiezer kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld omtrent ontevredenheid van Vakspecialist over de geleverde Diensten.
 4. KlusserKiezer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 5. KlusserKiezer is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op het Platform.
 6. KlusserKiezer is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 14 van deze Algemene voorwaarden.
 7. De Vakspecialist vrijwaart KlusserKiezer voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 8. Indien KlusserKiezer aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Vakspecialist is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van KlusserKiezer met betrekking tot haar Diensten.
 9. De aansprakelijkheid van KlusserKiezer is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien KlusserKiezer niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Vakspecialist betaalde bedrag.
 10. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van KlusserKiezer.
 11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 14 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van KlusserKiezer, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van KlusserKiezer zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van KlusserKiezer, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Wanneer de overmacht langer dan 1 (één) maand aanhoudt, mogen Overeenkomstigen de Overeenkomst tijdelijk opschorten. Indien de overmacht langer dan 6 (zes) maanden aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal KlusserKiezer overgaan tot terugbetaling van eventueel te veel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die KlusserKiezer heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

 

Artikel 15 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. KlusserKiezer kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 16 Intellectuele eigendom

 1. KlusserKiezer behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Vakspecialist garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan KlusserKiezer van gegevens. Vakspecialist zal KlusserKiezer vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

Artikel 17 Verwijzingen

 1. Onze website bevat links naar andere websites die KlusserKiezer niet beheert en/of niet in eigendom heeft. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website.

 

Artikel 18 Klachtenregeling

 1. Indien Vakspecialist een klacht heeft dient Vakspecialist dit schriftelijk te zenden aan support@klusserkiezer.nl . De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door KlusserKiezer in behandeling genomen, waarna Vakspecialist zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.

 

Artikel 19 Wijzigingsbeding

 1. KlusserKiezer behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. KlusserKiezer zal Vakspecialist hiervan tijdig op de hoogte brengen.
 2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Vakspecialist van toepassing op de Overeenkomst.

 

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen KlusserKiezer en haar Vakspecialist is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen KlusserKiezer en Vakspecialist mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Den Haag.