[:nl]

Veiligheid en privacy

 

Definities

In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:

 • KlusserKiezer: de gebruiker van deze privacy statement gevestigd aan Zuidwal 64 A te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 84957174
 • Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die al dan niet handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en gratis gebruik maakt van het platform van KlusserKiezer.
 • Vakspecialist: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en tegen betaling aan KlusserKiezer zijn dienstverlening aanbiedt op het platform van KlusserKiezer.
 • Persoonsgegevens: alle gegevens die de Gebruiker en/of de Vakspecialist direct of in combinatie met andere gegevens kunnen identificeren.
 • Platform: het Platform van KlusserKiezer, te raadplegen via https://klusserkiezer.nl .

 

Persoonsgegevens

Voor KlusserKiezer is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van de Gebruiker en Vakspecialist van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt KlusserKiezer volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

Functionaris Gegevensbescherming:

A. Aljamal is de Functionaris Gegevensbescherming van KlusserKiezer.

KlusserKiezer doet er alles aan om zorg te dragen dat Persoonsgegevens die aan haar en/of via haar Platform wordt verstrekt altijd vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor de doeleinden zoals in dit privacy statement is beschreven.

 

Persoonsgegevens die worden verzameld:

KlusserKiezer verzamelt en gebruikt de volgende Persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens die door de Vakspecialist of Gebruiker worden verstrekt.
 • Automatisch verzamelde Persoonsgegevens.
 • Gegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 

Doeleinden van de verwerking

KlusserKiezer verzamelt en verwerkt één of meer van de volgende Persoonsgegevens van Gebruiker of Vakspecialist:

 • Voor- en achternaam.
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige Persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op dit Platform aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Accountgegevens zoals gebruikersnaam
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op ons Platform
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

 

De Persoonsgegevens worden op grond van de overeenkomst tussen KlusserKiezer en Gebruiker en/of Vakspecialist voor de volgende doeleinden verwerkt:

 1. Het leveren van de onlinediensten, namelijk het doorsturen van de Persoonsgegevens van de Gebruiker naar één of meerdere Vakspecialisten die bij KlusserKiezer geregistreerd zijn en die de opdracht kunnen uitvoeren, en ook het doorsturen van de Persoonsgegevens van de Vakspecialist voor het koppelen van him aan een Gebruiker op het Platform.
 2. Het identificeren van alle Gebruikers en Vakspecialisten en het verschaffen van toegang tot het Platform.
 3. Het voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de relevante wet- en regelgeving.
 4. Het verbeteren van het Platform en van de dienstverlening van KlusserKiezer.
 5. Om contact met de Gebruiker en/of Vakspecialist op te kunnen nemen voor het sturen van (gepersonaliseerde) marketingberichten, ongeacht de vorm waarin wij deze delen (waaronder e-mail of pushbericht). Hiervoor geven de Gebruiker en Vakspecialist uitdrukkelijk toestemming tijdens het aanmeldproces bij KlusserKiezer, tenzij toestemming volgens de toepasselijke wetgeving niet nodig is.

 

Bijzondere en/of gevoelige Persoonsgegevens die wij verwerken

KlusserKiezer verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige Persoonsgegevens van u:

Gegevens van personen jonger dan 18 jaar, ons Platform en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over Platformgebruikers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een Gebruiker ouder dan 18 is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@klusserkiezer.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Indien de omschrijving van de opdracht gevoelige informatie bevat, raden wij u aan deze niet in de opdracht te vermelden en deze later op een andere wijze aan de Vakspecialist te verstrekken. U kunt de informatie altijd verwijderen en/of wijzigen. Lukt dat niet? Vraag hulp via de email support@klusserkiezer.nl of laat uw telefoonnummer achter op het platform bij het onderdeel contact om door ons teruggebeld te worden.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KlusserKiezer bewaart uw Persoonsgegevens niet langer dan zolang dat nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, met een maximum van 24 maanden, na deze periode worden uw gegevens verwijderd.

 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw Persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door KlusserKiezer en heeft u het recht uw Persoonsgegevens op te vragen.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de Persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of naar een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw Persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw Persoonsgegevens sturen naar support@klusserkiezer.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen een maand, op uw verzoek.

KlusserKiezer wil u ook wijzen op de mogelijkheid die u heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

KlusserKiezer deelt soms (bijv. bij het maken van een afspraak) de Persoonsgegevens van de Gebruiker met de door de Gebruiker geselecteerde Vakspecialist(s) en omgekeerd. De andere partij draagt dan ook een eigen verantwoordelijkheid en eigen verplichtingen voor de verwerking van de Persoonsgegevens.

KlusserKiezer zal de persoonsgegevens van de Gebruiker en/of de Vakspecialist niet aan andere derden verstrekken, tenzij een van onderstaande genoemde uitzonderingen van toepassing is.

Het is KlusserKiezer toegestaan de persoonsgegevens van de Gebruiker en/of de Vakspecialist aan een derde te verstrekken:

 1. indien de Gebruiker of de Vakspecialist daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 2. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure.
 3. ter bescherming van de rechten of het eigendom van KlusserKiezer.
 4. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid.
 5. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten.
 6. ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van andere gebruikers van het Platform.
 7. Het is noodzakelijk voor de dienstverlening van KlusserKiezer. De dienstverlening van KlusserKiezer is bedoeld om de Vakspecialist en de Gebruiker met elkaar in contact te brengen en dit bestaat eruit dat de Gebruiker een Opdracht op het platform kan plaatsen en vervolgens op reacties van Vakspecialisten wachten of direct contact met één van de Vakspecialisten maken die op het platform zijn weergegeven. Dit betekent dat de Vakspecialist ook een Profiel op het platform kan plaatsen.

Door KlusserKiezer ingeschakelde personen, zoals, maar zeker niet beperkt tot, nieuwsbriefverzenders, worden niet als derden in de zin van dit artikel beschouwd.

 

Beveiligingsmaatregelen

Om inzage van persoonsgegevens van de Gebruiker en/of de Vakspecialist door onbevoegden te voorkomen, heeft KlusserKiezer verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, misbruik, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging, ongewenste openbaarmaking en verlies van persoonsgegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

KlusserKiezer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan dit Platform wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van het Platform en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat het Platform naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee ons Platform optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Privacy beleid van derden

Dit privacy beleid is niet van toepassing op platforms van derden, zoals social media platforms, die door middel van links met de Platform zijn verbonden. KlusserKiezer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met Persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de Gebruiker en/of de Vakspecialist het privacy beleid van het betreffend platform te raadplegen.

 

Klachten en contact

Indien een Gebruiker en/of Vakspecialist van het Platform vragen heeft over dit privacy statement of vindt dat het Platform of het handelen van KlusserKiezer niet in overeenstemming is met het privacy statement, kan de Gebruiker en/of de Vakspecialist contact met KlusserKiezer opnemen via het e-mailadres support@klusserkiezer.nl .

 

Ook kan een klacht worden ingediend de Autoriteit Persoonsgegevens. Neem hiervoor rechtstreeks contact met hen op.

 

 

Wijzigingen

KlusserKiezer behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in het privacy statement naar aanleiding van technische, juridische of zakelijke ontwikkelingen. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden op het platform gepubliceerd. KlusserKiezer raadt de Gebruiker en de Vakspecialist aan om regelmatig het privacy statement te controleren. Wanneer de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming dit vereist, vraagt KlusserKiezer toestemming voor alle wezenlijke wijzigingen in dit privacy statement.

[:en]

Veiligheid en privacy

 

Definities

 

In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:

 

 • KlusserKiezer: de gebruiker van deze privacy statement gevestigd aan Zuidwal 64 A te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 84957174
 • Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die al dan niet handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en gratis gebruik maakt van het platform van KlusserKiezer.
 • Vakspecialist: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en tegen betaling aan KlusserKiezer zijn dienstverlening aanbiedt op het platform van KlusserKiezer.
 • Persoonsgegevens: alle gegevens die de Gebruiker en/of de Vakspecialist direct of in combinatie met andere gegevens kunnen identificeren.
 • Platform: het Platform van KlusserKiezer, te raadplegen via https://klusserkiezer.nl .

 

Persoonsgegevens

 

Voor KlusserKiezer is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van de Gebruiker en Vakspecialist van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt KlusserKiezer volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

Functionaris Gegevensbescherming:

 

A. Aljamal is de Functionaris Gegevensbescherming van KlusserKiezer.

 

KlusserKiezer doet er alles aan om zorg te dragen dat Persoonsgegevens die aan haar en/of via haar Platform wordt verstrekt altijd vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor de doeleinden zoals in dit privacy statement is beschreven.

 

Persoonsgegevens die worden verzameld:

 

KlusserKiezer verzamelt en gebruikt de volgende Persoonsgegevens:

 

 • Persoonsgegevens die door de Vakspecialist of Gebruiker worden verstrekt.
 • Automatisch verzamelde Persoonsgegevens.
 • Gegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 

Doeleinden van de verwerking

 

KlusserKiezer verzamelt en verwerkt één of meer van de volgende Persoonsgegevens van Gebruiker of Vakspecialist:

 

 • Voor- en achternaam.
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige Persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op dit Platform aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Accountgegevens zoals gebruikersnaam
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op ons Platform
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

 

De Persoonsgegevens worden op grond van de overeenkomst tussen KlusserKiezer en Gebruiker en/of Vakspecialist voor de volgende doeleinden verwerkt:

 

 1. Het leveren van de onlinediensten, namelijk het doorsturen van de Persoonsgegevens van de Gebruiker naar één of meerdere Vakspecialisten die bij KlusserKiezer geregistreerd zijn en die de opdracht kunnen uitvoeren, en ook het doorsturen van de Persoonsgegevens van de Vakspecialist voor het koppelen van him aan een Gebruiker op het Platform.
 2. Het identificeren van alle Gebruikers en Vakspecialisten en het verschaffen van toegang tot het Platform.
 3. Het voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de relevante wet- en regelgeving.
 4. Het verbeteren van het Platform en van de dienstverlening van KlusserKiezer.
 5. Om contact met de Gebruiker en/of Vakspecialist op te kunnen nemen voor het sturen van (gepersonaliseerde) marketingberichten, ongeacht de vorm waarin wij deze delen (waaronder e-mail of pushbericht). Hiervoor geven de Gebruiker en Vakspecialist uitdrukkelijk toestemming tijdens het aanmeldproces bij KlusserKiezer, tenzij toestemming volgens de toepasselijke wetgeving niet nodig is.

 

Bijzondere en/of gevoelige Persoonsgegevens die wij verwerken

 

KlusserKiezer verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige Persoonsgegevens van u:

 

Gegevens van personen jonger dan 18 jaar, ons Platform en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over Platformgebruikers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een Gebruiker ouder dan 18 is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@klusserkiezer.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

 

Indien de omschrijving van de opdracht gevoelige informatie bevat, raden wij u aan deze niet in de opdracht te vermelden en deze later op een andere wijze aan de Vakspecialist te verstrekken. U kunt de informatie altijd verwijderen en/of wijzigen. Lukt dat niet? Vraag hulp via de email support@klusserkiezer.nl of laat uw telefoonnummer achter op het platform bij het onderdeel contact om door ons teruggebeld te worden.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

KlusserKiezer bewaart uw Persoonsgegevens niet langer dan zolang dat nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, met een maximum van 24 maanden, na deze periode worden uw gegevens verwijderd.

 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw Persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door KlusserKiezer en heeft u het recht uw Persoonsgegevens op te vragen.

 

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de Persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of naar een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw Persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw Persoonsgegevens sturen naar support@klusserkiezer.nl .

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen een maand, op uw verzoek.

 

KlusserKiezer wil u ook wijzen op de mogelijkheid die u heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

 

KlusserKiezer deelt soms (bijv. bij het maken van een afspraak) de Persoonsgegevens van de Gebruiker met de door de Gebruiker geselecteerde Vakspecialist(s) en omgekeerd. De andere partij draagt dan ook een eigen verantwoordelijkheid en eigen verplichtingen voor de verwerking van de Persoonsgegevens.

 

KlusserKiezer zal de persoonsgegevens van de Gebruiker en/of de Vakspecialist niet aan andere derden verstrekken, tenzij een van onderstaande genoemde uitzonderingen van toepassing is.

 

Het is KlusserKiezer toegestaan de persoonsgegevens van de Gebruiker en/of de Vakspecialist aan een derde te verstrekken:

 

 1. indien de Gebruiker of de Vakspecialist daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 2. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure.
 3. ter bescherming van de rechten of het eigendom van KlusserKiezer.
 4. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid.
 5. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten.
 6. ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van andere gebruikers van het Platform.
 7. Het is noodzakelijk voor de dienstverlening van KlusserKiezer. De dienstverlening van KlusserKiezer is bedoeld om de Vakspecialist en de Gebruiker met elkaar in contact te brengen en dit bestaat eruit dat de Gebruiker een Opdracht op het platform kan plaatsen en vervolgens op reacties van Vakspecialisten wachten of direct contact met één van de Vakspecialisten maken die op het platform zijn weergegeven. Dit betekent dat de Vakspecialist ook een Profiel op het platform kan plaatsen.

 

Door KlusserKiezer ingeschakelde personen, zoals, maar zeker niet beperkt tot, nieuwsbriefverzenders, worden niet als derden in de zin van dit artikel beschouwd.

 

Beveiligingsmaatregelen

 

Om inzage van persoonsgegevens van de Gebruiker en/of de Vakspecialist door onbevoegden te voorkomen, heeft KlusserKiezer verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, misbruik, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging, ongewenste openbaarmaking en verlies van persoonsgegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

 

KlusserKiezer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan dit Platform wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van het Platform en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat het Platform naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee ons Platform optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Privacy beleid van derden

 

Dit privacy beleid is niet van toepassing op platforms van derden, zoals social media platforms, die door middel van links met de Platform zijn verbonden. KlusserKiezer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met Persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de Gebruiker en/of de Vakspecialist het privacy beleid van het betreffend platform te raadplegen.

 

Klachten en contact

 

Indien een Gebruiker en/of Vakspecialist van het Platform vragen heeft over dit privacy statement of vindt dat het Platform of het handelen van KlusserKiezer niet in overeenstemming is met het privacy statement, kan de Gebruiker en/of de Vakspecialist contact met KlusserKiezer opnemen via het e-mailadres support@klusserkiezer.nl .

 

Ook kan een klacht worden ingediend de Autoriteit Persoonsgegevens. Neem hiervoor rechtstreeks contact met hen op.

 

 

 

Wijzigingen

 

KlusserKiezer behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in het privacy statement naar aanleiding van technische, juridische of zakelijke ontwikkelingen. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden op het platform gepubliceerd. KlusserKiezer raadt de Gebruiker en de Vakspecialist aan om regelmatig het privacy statement te controleren. Wanneer de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming dit vereist, vraagt KlusserKiezer toestemming voor alle wezenlijke wijzigingen in dit privacy statement.

[:]